چند متریک (KPI)مهم برای استارتاپ ها-قسمت اول

چند متریک (KPI)مهم برای استارتاپ ها-قسمت اول
در ارائه به سرمایه گذاران تیم ها باید نشان دهند که وارد بازار شده اند...