صفحه فرود یا لندینگ پیج چیست و چه اهمیتی در تبلیغات اینترنتی دارد؟

صفحه فرود یا لندینگ پیج چیست و چه اهمیتی در تبلیغات اینترنتی دارد؟
ارتباطات در دنیای واقعی نشان داده که اولین برخورد همیشه مهمترین برخور...