مسجد اینستاگرام‌الملک

مسجد اینستاگرام‌الملک
یادداشتی کوتاه در باب مسجد نصیرالملک و رابطه‌ی آن با پلتفرم اینستاگرام