معرفی و خلاصه ای از کتاب باباي دارا، باباي ندار (به روايت رابرت كيوساكي)

معرفی و خلاصه ای از کتاب باباي دارا، باباي ندار (به روايت رابرت كيوساكي)
سلاماین کتاب رو دوستی معرفی کرد که سرشار از انگیزه بود برای راه اندازی...