اعتراف میکنم: من یک فراری‌ام.

اعتراف میکنم: من یک فراری‌ام.
بنده اعتراف میکنم یکی از فراری‌های جامعه هستم. راحت‌ترین راهی که به نظ...