دیگه گوه هم بخوری فایده نداره! 💩

دیگه گوه هم بخوری فایده نداره! 💩
ممکن است دیدگاه آدم‌ها در گذر زمان، بنا به دلایلی، دربارۀ بعضی از موضو...