پارسی‌گویانِ باستان زبانِ خویش را چه می‌نامیدند؟

پارسی‌گویانِ باستان زبانِ خویش را چه می‌نامیدند؟
بزرگمهر لقمان: امروزه، بیشتر، زبانِ پارسیِ روزگارِ هخامنشیان را «پارسی...