اشتباهات رایج باسوادها (8): احتمالاً مال شما هم در این فهرست هست!

شماری از دمِ دست‌ترین اشتباهات رایج باسوادها که نمی‌شد برای هرکدام جُستاری جداگانه در نظر گرفت:

استعفا کردن، نه استعفا دادن
اسراف، نه اصراف
امپراتور، نه امپراطور (رجوع شود به جستاری در باب «ط»)

«با وجود این»، نه «با این وجود»!
بحبوحه، نه بهبوهه/ بهبوحه
برانکار، نه برانکارد
بُــرهه، نه بُرحه
بنیان‌گذار، نه بنیان‌گزار
بی‌محابا، نه بی‌مهابا

پاییز، نه پائیز
پول خُرد، نه پول خورد
پیشخان، نه پیشخوان (بله! دفتر پیشخوان دولت که همه‌جا در سطح شهر می‌بینید نادرست است!)

تاق/تاقچه، نه طاق/طاقچه (رجوع شود به جستاری در باب «ط»)
تپش، نه طپش
ترجیح، نه ترجیه
توجیه، نه توجیح

جزئی، نه جزیی
جمله‌ای، نه جمله‌ایی
خانه‌ای، نه خانه‌ایی
خواربار، نه خوار و بار

دردِ دل، نه درد و دل! (...آخه یعنی چی درد و دل؟!)

راجع به، نه راجبه/ راجب به
رئیس، نه رییس (البته در مورد نوشتن یا ننوشتن همزه گویا هنوز توافقی کلی وجود ندارد!)

زادبوم، نه زادوبوم. (= محلِ تولد)
زغال، نه ذغال
زُهـــم، نه زُخم (= بوی خاص برخی گوشت‌ها مانند مرغ و ماهی)

سپاس‌گزار، نه سپاس‌گذار
سؤال، نه سئوال/ سوآل/ سوال

شکرگزار، نه شکرگذار
شیء، نه شی/ شئی (و نکره‌اش: شیئی)

علاقه‌مند، نه علاقمند

غائله، به معنای آشوب، نه قائله
غلتیدن، نه غلطیدن

فروگذار، نه فروگزار
فناوری، نه فن‌آوری/فنّاوری (فناوری به معنای آوردنِ فن نیست، بلکه به‌معنای داشتنِ فن و به‌کاربردنِ آن است مانند تناور، جنگاور و...)

ماکارونی، نه ماکارانی! (آقا جان! هر واوی که نشانه‌ی خودمونی شدن نیست! فرغون هم همین داستان رو داره که بعضی‌ها می‌نویسن فرغان!!)
مبدأ ، نه مبداء
مذاق، نه مزاق/ مذاغ
مرهم، نه مرحم (=پانسمان، دارو)
مرئی، نه مریی
مزبور، نه مذبور
مشت‌مال، نه مشت‌ومال (درست مانند درددل، خواربار، زادبوم و... که در بالا اشاره شد)
مشکل، نه مشگل
مطمئن، نه مطمعن
معتنا به، نه متنابه (= درخور اعتنا)
مُعذب، نه موذب

ناهار، نه نهار
نمازگزار، نه نمازگذار

وهله، نه وحله


بُنمایه‌ی بیشتر فهرست بالا: دست‌نامه‌ ویرایش (بهروز صفرزاده، کتاب سده 1396)