چرا باید فارسی را پاس بداریم؟

چرا باید فارسی را پاس بداریم؟
ساختمان وزارت خارجه در باغ ملی (شهربانی پیشین) به مناسبتی متن‌های رسمی...