دیجی کالا چطور ۱۰ برنامه نویس را در کمتر از ۱۰ روز استخدام کرد؟

دیجی کالا چطور ۱۰ برنامه نویس را در کمتر از ۱۰ روز استخدام کرد؟
با نحوه استخدام دیجی کالا از طریق کوئرا آشنا شوید.