چگونه از زندگی در روابط پایان‌یافته رهایی یابیم؟

چگونه از زندگی در روابط پایان‌یافته رهایی یابیم؟
انسان‌ها ذاتا موجوداتی اجتماعی هستند و برای رسیدن به آرامش، خوشبختی و...