نگاه امام علی(ع) به بانیان اغتشاش

نگاه امام علی(ع) به بانیان اغتشاش
فکر می کنید اگر قرار بود حضرت علی (ع) خطابه ای برای ایرانیان داشته باش...