«ملت» های ایران جایگزین «اقوام» ایرانی

«ملت» های ایران جایگزین «اقوام» ایرانی
تجزیه طلبی را چگونه می توان توجیه کرد؟