«ایکیگای» یا هدف اصلی شما در زندگی چیست؟

«ایکیگای» یا هدف اصلی شما در زندگی چیست؟
الگویی ژاپنی برای افزایش طول عمر، افزایش شادی و موفقیت در زندگی