معرفی آیتم های بازی دوتا2

معرفی آیتم های بازی دوتا2
معرفی آیتم های بازی دوتا 2 و نحوه بستن آنها برای هیروهای خود