تخریب «حریم امن» ساحل اردوگاه شهید عظیمی بابلسر/امنیت مددجویان بهزیستی قربانی طرح آزادسازی حریم ساحل

تخریب «حریم امن» ساحل اردوگاه شهید عظیمی بابلسر/امنیت مددجویان بهزیستی قربانی طرح آزادسازی حریم ساحل
تخریب «حریم امن» ساحل اردوگاه شهید عظیمی بابلسر/امنیت مددجویان بهزیستی...