تعریف جامع و دقیق استارتاپ

تعریف جامع و دقیق استارتاپ
استارتاپ چیست؟ استارتاپ مرحله ای از کسب و کار است که در آن تلاش میشود...