کاربرد انواع مشعل و بررسی ویژگی مشعل با سوخت مایع

کاربرد انواع مشعل و بررسی ویژگی مشعل با سوخت مایع
مشعل در سیستم‎ های صنعتی عمل احتراق را به ‎صورت کنترل‎شده با مواد اشتع...