شایان شلیله بدون روتوش

شایان شلیله بدون روتوش
نمی‌شود دوستش نداشت؛ حتی آنهایی که دوستش ندارند هم ته دل‌شان می‌دانند...