چه کسی باب اسفنجی را آدم کرد؟

چه کسی باب اسفنجی را آدم کرد؟
امروز شهر زیر دریایی «بیکینی باتم» سوت و کور است و خبری از سر و صدای...