داده‌های کیفی به کمک داده‌های کمی می‌آیند!

داده‌های کیفی به کمک داده‌های کمی می‌آیند!
مدل‌های داده‌ای رفتار کاربران، با دسته‌بندی آنها در گروه‌های مختلف به...