بهانه‌هایی برای کتاب خواندن و کتاب نخواندن

خیلی‌ها برای نخواندن و نخریدن کتاب بهای آن را بهانه می‌آورند، کسی منک...