دوره بازترجمه اصول فلسفه حق: بندهای 45 و 46

دوره بازترجمه اصول فلسفه حق: بندهای 45 و 46
بند 45این حقیقت ‌که «من» چیزی را از خارج و با استفاده از قدرت قاهرهِ خ...