بخشش از جیب بهزیستی به نام آقای نماینده و همسرش

بخشش از جیب بهزیستی به نام آقای نماینده و همسرش
پس از مسئولین و آقازاده‌ها، این‌بار‌ دایره تخلف‌ها به همسران مسئولان ر...