تابع هدف در SVM : راهکار Penalty و دوری از Overfitting

تابع هدف در SVM : راهکار Penalty و دوری از Overfitting
بررسی عملکرد و نقاط ضعف و قوت ماشین بردار پشتیبان