Function composition

Function composition
ترکیب توابع، ابزار قوی برای کد های ماژولار که میتواند به جای ارث بری ه...