تجربه ای از مصاحبه شغلی برنامه نویس ها - در زمان تست فنی چه چیزهایی مهم است؟

تجربه ای از مصاحبه شغلی برنامه نویس ها - در زمان تست فنی چه چیزهایی مهم است؟
برای یک مصاحبه شغلی مطلوب و با حداقل استرس چه کارهایی باید انجام و چه...