تجربهٔ توسعهٔ سرور دنگی‌پال سامیک در ۲ هفته

تجربهٔ توسعهٔ سرور دنگی‌پال سامیک در ۲ هفته
اولین تجربهٔ من از فرآیند توسعهٔ چابک با زبان GraphQL