تولید ناخالص داخلی یا (GDP) چیست؟ و چرا اهمیت دارد؟

تولید ناخالص داخلی یا (GDP) چیست؟ و چرا اهمیت دارد؟
GDP شاخص مهمی برای اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران است زیرا نشان‌دهنده رشد...