کارنامه عبدالملکی در حوزه معلولان

کارنامه عبدالملکی در حوزه معلولان
رویا بابایی خبرنگار حوزه معلولانوزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از ۹...