محصول زیست‌سازگار به حذف مگس میوه کمک کرد

محصول زیست‌سازگار به حذف مگس میوه کمک کرد
در حوزه کشاورزی یکی از چالش‌های اصلی آفت‌ها هستند و مگس میوه به عنوان...