کتابی برای دانش‌آموزها و دانشجوهای تازه وارد!

کتابی برای دانش‌آموزها و دانشجوهای تازه وارد!
شاید هیچ‌چیز به اندازه خواندن سرگذشت شهدای راه علم، شوق و حرارت علم‌آم...