امضای قرارداد سایبری اسرائیل و امارات

امضای  قرارداد سایبری اسرائیل و امارات
شرکت اسرائیلی اولین قرارداد با امارات را برای کمک به غول مخابراتی در م...