به سلطنت رسیدن نادر شاه افشار (برگی از تاریخ)

به سلطنت رسیدن نادر شاه افشار (برگی از تاریخ)
دشمنان شما را مغلوب و نیست و نابود نمودیم. شاهِ شما بی‌عقل و احمق میبو...