چگونه فروشنده را بیچاره کنیم

چگونه فروشنده را بیچاره کنیم وصیت نامه نیست و صرفا سرگذشت و تجربه ای...