مشخصات آیفون 14

رویدادی که کل جهان منتظر آن بودند سرانجام در تاریخ 16 شهریور برگذار شد...