چرا ریجکتی ویزاها زیاد شده ؟

چرا ریجکتی ویزاها زیاد شده ؟
اگر برای شما هم سوال شده چرا ریجکتی ویزاها زیاد شده است میتوان دلایل ز...