گاهی باید سر و ته شد!

گاهی باید سر و ته شد!
گویند چنان نماند، اگر ماند، چنین کن!