سحابی‌ها، زادگاه ستارگان!

سحابی‌ها، زادگاه ستارگان!
ستارگان نیز به مانند آدمیان زاده می‌شوند و می‌میرند! به زادگاه ستارگان...