چند لیتر سوخت تا مریخ؟!

چند لیتر سوخت تا مریخ؟!
راکت ها و فضاپیما ها، یا اونطور که موقع بچگی می گفتیم «سفینه ها» ب...