پرویز تناولی

پرویز تناولی
پرویز تناولیپرویز تناولی در سه فروردین سال 1316هزار و سیصد و شانزده در...