سد شاه عباسی طبس نازکترین سد جهان در ایران

سد شاه عباسی طبس نازکترین سد جهان در ایران
طاق شاه عباسی پر رکوردترین بنای تاریخی ایران است! سدی با 60متر ارتفاع...