نشست صمیمی مدیران تشکل‌های معلولان با مدیرعامل شرکت واحد و رئیس سامانه حمل و نقل جانبازان و معلولان

نشست صمیمی مدیران تشکل‌های معلولان با مدیرعامل شرکت واحد و رئیس سامانه حمل و نقل جانبازان و معلولان
روز گذشته نشست صمیمی مدیران تشکل‌های معلولان با دکتر نکاحی مدیرعامل شر...