مون،ماه،آی

مون،ماه،آی
نیست نشان زندگی تا نرسد نشان ماه!