دروغی مثل عرق سگی!

دروغی مثل عرق سگی!
تلخیِ این دروغِ خواستنیِ دوست نداشتنی!من آدم دروغ گویی ام ... تو چی؟؟؟...