رندی دیدم نشسته بر خنگ زمین

رندی دیدم نشسته بر خنگ زمین
نقاشی از فریدون رسولی | Rassouli Fusionart