6 ماه با ویندوز فون

6 ماه با ویندوز فون
از اولین باری که گوشی گرفتم سال ها میگذره ، یادمه اولین گوشی که داشتم...