در اولین همایش «مارکترچلنج» چه گذشت؟

در اولین همایش «مارکترچلنج» چه گذشت؟
گزارش من از اولین همایش مارکترچلنج