مجازات جرم زورگیری در قانون چه می باشد؟

مجازات جرم زورگیری در قانون چه می باشد؟
جرم زورگیری در صورتی که با سلاح سرد یا گرم استفاده شود مجازات آن تغییر...