محمد صادق کریمیان کیست ؟

محمد صادق کریمیان کیست ؟
ایت الله محمد صادق کریمیان از مجتهدین عالی بودند که در دفتر آیت الله م...